Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: iulie 2018

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Academiei de Canto si Balet Raluca Cioca, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, str. Ciprian Porumbescu 14, et.1, ap.3, Romania.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet cantosibalet.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Academiei de Canto si Balet Raluca Cioca, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu preferinţele dumneavoastră în cadrul Academiei de Canto si Balet Raluca Cioca, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul incheierii unui contract cu Academia, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Academia de Canto si Balet Raluca Cioca, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Academia de Canto si Balet Raluca Cioca va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Academiei de Canto si Balet Raluca Cioca prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Academia de Canto si Balet Raluca Cioca, respectiv pentru preluarea sau validarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Academia de Canto si Balet Raluca Cioca. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Academia de Canto si Balet Raluca Cioca.

– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Academia de Canto si Balet Raluca Cioca în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Academia de Canto si Balet Raluca Cioca de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Pentru dezabonarea de la primirea de comunicări puteți folosi formularul de contact.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Academia de Canto si Balet Raluca Cioca de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Academia de Canto si Balet Raluca Cioca NU prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Academia de Canto si Balet Raluca Cioca va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Academia de Canto si Balet Raluca Cioca (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Academia de Canto si Balet Raluca Cioca poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Academia de Canto si Balet Raluca Cioca în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului;
– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Academia de Canto si Balet Raluca Cioca prin intermediul Site-ului;
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Academia de Canto si Balet Raluca Cioca NU vor fi transferate.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Academia de Canto si Balet Raluca Cioca, conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Academiei de Canto si Balet Raluca Cioca cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Academia de Canto si Balet Raluca Cioca a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
* acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
* în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
* în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
* în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
* în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
* datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Academia de Canto si Balet Raluca Cioca să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
* persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
* prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
* operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
* persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Academia de Canto si Balet Raluca Cioca către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
* în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Academiei de Canto si Balet Raluca Cioca sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Academia de Canto si Balet Raluca Cioca poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
* în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@cantosibalet.ro.